รายงานการใช้แบบฝึกทักษะการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง การแต่งกลอนสุภาพ 
ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1

ผู้รายงานนางศุภิกา  จินดากุล

ปีที่ศึกษา2551

       บทคัดย่อ

 

    การจัดการเรียนสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยจำเป็นต้องใช้สื่อ นวัตกรรมและ
เทคนิคการสอนต่างๆ ของผู้สอนเป็นพิเศษเพื่อให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ผู้สอนควรให้ทั้งความรู้ ความคิดสร้างสรรค์แก่ผู้เรียนและใช้แบบฝึกทักษะเพราะ
วิชาภาษาไทยเป็นวิชาที่เกี่ยวเนื่องกับการใช้ทักษะ นอกจากนี้ ผู้สอนจำเป็นต้องมี
วิธีการช่วยเหลือผู้เรียนที่เรียนอ่อนเพื่อทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
ในการศึกษาครั้งนี้ผู้สอนได้จัดทำและพัฒนาแบบฝึกทักษะการเรียนรู้ภาษาไทย 
เรื่อง การแต่ง
กลอนสุภาพ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่
1 โดยหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะ
การเรียนรู้ภาษาไทย ตามเกณฑ์มาตรฐาน  80/80  และหาค่าดัชนีประสิทธิผลของ
ชุดฝึกทักษะ  พร้อมทั้งเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนด้วย
แบบฝึกทักษะการเรียนรู้ภาษาไทย  ของผู้เรียน  กลุ่มเป้าหมาย
คือ ผู้เรียนชั้นมัธยม

ศึกษาปีที่  1 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 98 (บ้านงอบ)สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาน่าน 
เขต  2  จำนวน 33  คน เครื่องมือที่ใช้  ได้แก่ แบบฝึกทักษะ  การเรียนรู้ภาษาไทย  
เรื่อง การแต่งกลอนสุภาพ   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่
1 จำนวน 6  เล่ม  45  แบบฝึกและ
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จำนวน  30  ข้อ เป็นแบบปรนัย   4  ตัวเลือก
สถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก่ ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
การเปรียบเทียบความแตกต่างและการวิเคราะห์ค่าสถิติ
t-test Dependent
ผลการศึกษา
พบว่า

            1. ค่าประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง
การแต่งกลอนสุภาพ ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 6  เล่ม  มีค่าเท่ากับ 82.53 / 85.25 
ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80  ที่ตั้งไว้

            2. ค่าดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกทักษะการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง
การแต่งกลอนสุภาพ  ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่
1 มีค่าเท่ากับ 0.72  หรือคิดเป็นร้อยละ 72.03
ซึ่งเกณฑ์การยอมรับว่า นวัตกรรมมี
ประสิทธิผลช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้จริง
ต้องมีค่า .50  ขึ้นไป  ดังนั้นแบบฝึกทักษะการเรียนรู้
ภาษาไทย เรื่อง
การแต่งกลอนสุภาพ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่
1 จำนวน  6  เล่ม  ที่ผู้รายงานสร้าง
และพัฒนาขึ้นมีประสิทธิผลช่วยให้ผู้เรียนมีผลการเรียนเปลี่ยนแปลงในทางที่สูงขึ้น

         3. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนและหลังเรียนของ
ผู้เรียน ด้วยแบบฝึกทักษะ 
การเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง การแต่งกลอนสุภาพ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
 โดยใช้การเปรียบเทียบความแตกต่างและการวิเคราะห์ค่าสถิติ
t-test Dependent ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อน
และหลังเรียน ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นเฉลี่ยเท่ากับ  11.39  
คิดเป็นร้อยละ  37.98  แสดงว่า  เมื่อผู้เรียน
ด้เรียนด้วยแบบฝึกทักษะการเรียนรู้
ภาษาไทย เรื่อง การแต่งกลอนสุภาพ ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 แล้วผู้เรียนมีความรู้ 
ความเข้าใจเพิ่มมากขึ้นและผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อน
และหลังเรียน
โดยการวิเคราะห์ค่าt-test Dependent  เมื่อทดสอบความแตกต่าง
ค่าคะแนนทั้งสองกลุ่มพบว่า
แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
แสดงว่า  ค่าคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนด้วยแบบฝึกทักษะการเรียนรู้ภาษาไทย 
เรื่อง การแต่งกลอนสุภาพ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  มีค่าสูงกว่าค่าคะแนนเฉลี่ย
ก่อนเรียน
ด้วยชแบบฝึกทักษะการเรียนรู้ภาษาไทย  เรื่อง การแต่งกลอนสุภาพ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
โดยสรุป
         การพัฒนาแบบฝึกทักษะการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง การแต่งกลอนสุภาพ 
ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1  ผู้รายงาน ทำเป็นระบบ ตามกระบวนการขั้นตอนใน  การจัดทำ
ใช้หลักจิตวิทยา ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างแบบฝึก 
 รวมทั้งผ่านการตรวจ ประเมิน
ความถูกต้องจากผู้เชี่ยวชาญ  การทดลองใช้  และปรับปรุงให้มีความสมบูรณ์
ก่อนนำไปสอนจริง  ย่อมส่งผลให้การจัดการเรียนรู้ด้วยแบบฝึกทักษะการ
เรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง  การแต่งกลอนสุภาพ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
 สนองตอบความ
ต้องการของผู้เรียนและบรรลุความมุ่งหมายของหลักสูตร
  ส่งผลให้ผู้เรียนเกิดองค์
ความรู้อย่างยั่งยืน สามารถแต่งกลอนสุภาพได้ถูกต้อง เหมาะสม เห็นคุณค่าและ
ความสำคัญของกลอนสุภาพ
  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น

 

Comment

Comment:

Tweet

ขอลองนำวิธีนี้ไปใช้บ้างนะครับ

#5 By ครูสัง (125.25.28.222) on 2009-03-30 15:55

อืม น่าสนใจดีค่ะ

#4 By เคน (125.25.28.222) on 2009-03-30 15:52

เป็นวิธีที่ดีมากๆเลยค่ะ

#3 By ครูน้อย (125.25.28.222) on 2009-03-30 15:51

vv

#2 By vv (125.25.83.76) on 2009-03-29 17:20

หลักการดีมากเลยค่ะ ถ้าปฏิบัติตามนี้ได้ดีมากเลยค่ะ

#1 By การณ์ (125.25.83.76) on 2009-03-29 17:04